Pracovné stretnutie zástupcov MŠVVaŠ SR a BIONT, a .s.

 

Generálny riaditeľ BIONT, a.s. Martin Kabát prijal dňa 14.02.2017 zástupcov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pani Oľgu Nachtmannovú, štátnu tajomníčku ministerstva a pána Mareka Hajduka, generálneho riaditeľa sekcie vedy a techniky.
Pracovné stretnutie bolo zamerané na oboznámenie sa s podnikateľskými aktivitami spoločnosti BIONT, a.s., ako aj prostredím samotnej prevádzky. Hostia si prezreli priestory zariadenia nukleárnej medicíny s podrobným vysvetlením priebehu diagnostiky onkologických pacientov pomocou pozitrónovej emisnej tomografie. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti prebieha v úzkej spolupráci s výrobou PET rádiofarmák, jediným pracoviskom svojho druhu na Slovensku. Spojenie miesta výroby rádiofarmák a miesta ich použitia pod jednou strechou umožňuje realizovať unikátnu diagnostiku pomocou ultrakrátkožijúcich rádiofarmák.
Záver stretnutia bol venovaný prerokovaniu možností vzájomnej spolupráce pri hľadaní rozvojových príležitostí BIONT, a.s. v oblasti vedy a výskumu za pomoci ministerstva.